Размаўляем на беларускай мове

Шануйце родную мову

 

Яшчэ ў далёкай старажытнасці людзі здабывалі агонь, прыручалі жывёл, навучыліся апрацоўваць зямлю, вырошчваць ураджай, будаваць масты, вадзіць па вадзе караблі… Буйнейшымі заваёвамі чалавечага розуму ў пазнейшыя часы сталі паравая машына, электрычнасць, радыё, самалёты. А яшчэ пазней вялікім цудам з’явіліся штучныя спадарожнікі Зямлі, касмічныя караблі і выхад чалавека ў космас…
Але ўсё гэта стала магчымым, бадай, таму, што ў людзей даўным-даўно з’явілася мова. Менавіта яна вывела чалавека ў свет розуму.
Мова... Наша родная мова... Колькі мілагучнасці, таемнасці ў гэтым слове. Залатыя лісцікі на дрэвах, кожная птушка, кожная кветка і, канешне, чалавек — усе маюць сваю мову. «Самы найвялікшы і бясспрэчны закон жыцця — гэта людская мова, праз якую чалавек стаў вышэй за ўсіх істот пад сонцам», — пісаў знакаміты Янка Купала. Сапраўды, чалавечую мову нельга параўнаць з мовай птушак, жывёл, раслін. Яна з'яўляецца больш прыгожай, мілагучнай, дзякуючы ей людзі размаўляюць, вучацца, дасягаюць сваей мэты. Роднае слова з’яўляецца адным з самых вялікіх здабыткаў кожнага народа. Яго з пашанай называюць люстэркам культуры і формай яе існавання. Родная мова з’яўляецца формай існавання і захавання народных традыцый, звычаяў, духоўных скарбаў, спосабам і сродкам развіцця нацыянальнай культуры.
Але нашу родную мову трэба аберагаць, трэба не саромецца яе. Памятаеце, як у далёкія часы пакутавалі людзі, якім трэба было адрачыся ад роднай мовы, ад радзімы.   Цяпер мы павінны адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы.
Мова — гэта душа народа. Нагадаем словы народнага песняра Янкі Купалы: “Гэта душа душы беларуса — мова зраслася з ім, як зрастаецца са сваім коранем дрэва. Падкапайце яго, абсячыце дазвання яго корань — дрэва засохне, перастане жыць”. Купала сцвярджаў, што вырачыся роднага слова — тое ж самае, як вырачыся роднай маці. І ачуняць, глянуць па-арлінаму смела, на думку песняра, мы зможам толькі тады, калі пад кожнай страхой, кожным дахам зойме пачэснае месца наша родная беларуская кніжка.
На вялікі жаль, мы рэдка задумваемся пра свае карані. А, магчыма, каб задумваліся, былі б болей памятлівымі, болей абачнымі і адказнымі, з большай цеплынёй ставіліся да людзей, што пакінулі нам вялікую спадчыну — нашу мову.

      Ад прадзедаў спакон вякоў
      Мне засталася спадчына;
      Паміж сваіх і чужакоў
      Яна мне ласкай матчынай.
 
      Аб ёй мне баюць казкі-сны
      Вясеннія праталіны,
      I лесу шэлест верасны,
      I ў полі дуб апалены...

  Янка Купала


      Мова — гэта тое, без чаго не можа жыць ніводны чалавек.
Мы павінны абараняць нашу мову, не саромецца яе, паважаць яе самі, а таксама прывіць любоў і павагу да яе нашым дзецям.  “Трапяткая і сіняя, як васілёк, і гарачая, як прамень” — так назваў родную мову наш таленавіты пісьменнік і паэт, непераўзыдзены рамантык Уладзімір Караткевіч. І хочацца верыць, што наша родная мова заўседы застанецца любiмай, паважанай i ўвогуле, самай см.

Літаратура:

 1. Пашалюк, Т.   Які ж гэта цуд - беларуская мова [Текст] / Таццяна Пашалюк // Роднае слова. - 2019. - № 2. - С. 64-66.
 2. Машканава, С. А. Мая Радзіма - Беларусь [Текст] / С. А. Машканава // Беларуская мова і літаратура. - 2016. - № 1. - С. 57-58.

02.11.2022 10:48 - 02.11.2022 10:51

свернуть

Кансультацыя "Развіццё звязнага маўлення выхаванцаў метадам нагляднага мадэліравання"

 

 

  «Вучыце дзіця якім-небудзь невядомым яму пяці словам – ён будзе доўга дарэмна пакутаваць, але звяжыце дваццаць такіх слоў з малюнкамі, і ён засвоіць на ляту" К. Дз. Ушынскі.

 Звязная мова – гэта разгорнутае, закончанае, кампазіцыйна і граматычна аформленае, сэнсавае і эмацыянальнае выказванне, якое складаецца з шэрагу лагічна звязаных прапаноў.

 Асноўная функцыя мовы – камунікатыўная. Яна ажыццяўляецца ў дзвюх формах: дыялагічнай і маналагічнай. Кожная форма мае свае асаблівасці:

- Маналог змяшчае больш поўную фармулёўку інфармацыі, выказванне больш разгорнутае.

- У дыялогу мова не мае патрэбы ў разгортванні думкі, можа быць няпоўнай, скарочанай, фрагментарнай.

 У зносінах дзіцяці з аднагодкамі і дарослымі звязная мова займае асаблівае месца, адлюстроўваючы логіку мыслення дзіцяці, яго ўменне асэнсоўваць успрыманую інфармацыю і правільна выказваць яе.

 У дашкольным узросце ў дзяцей пры пабудове звязнага выказвання назіраюцца цяжкасці ў складанні апісальных і апавядальных маналогаў: парушэнне логікі, паслядоўнасці выкладу, сэнсавыя пропускі, выкарыстанне фармальнай сувязі паміж прапановамі, паўтарэнне адных і тых жа лексічных сродкаў.

 На сённяшні дзень існуе мноства методык, з дапамогай якіх можна рэгуляваць працэс развіцця мовы ў дзяцей, адной з іх з'яўляецца метад нагляднага мадэлявання, распрацаваны Л. А. Венгер, Д. Б. Эльконіным, Н.А. Ветлугінай.

 Што ж такое мадэляванне?

 «Мадэляванне» – даследаванне якіх-небудзь з'яў, працэсаў шляхам пабудовы і вывучэння мадэляў. Мадэляванне сваім аб'ектам мае мадэлі.

 «Мадэль» – гэта любы вобраз (разумовы і ўмоўны; малюнкі, апісанні, схема, чарцёж, графік, план) якога-небудзь працэсу або з'явы (арыгінала дадзенай мадэлі), які выкарыстоўваецца ў якасці намесніка.

 "Нагляднае мадэляванне" – гэта прайграванне істотных уласцівасцяў вывучаемага аб'екта, стварэнне яго намесніка і праца з ім.

 З дадзеных вызначэнняў варта, што ў аснове метаду мадэлявання, ляжыць прынцып замяшчэння: рэальны прадмет дзіця замяшчае іншым прадметам, яго выявай, якім-небудзь умоўным знакам.

 У чым асаблівасць і значэнне мадэлявання?

 Асаблівасць і значэнне мадэлявання заключаецца ў тым, што яно за кошт выкарыстання мадэляў робіць наглядным схаваныя ад непасрэднага ўспрымання ўласцівасці, сувязі, адносіны аб'ектаў, якія з'яўляюцца істотнымі для разумення канкрэтных фактаў, з'яў пры фарміраванні ведаў, далучаліся па змесце да паняццяў.

 Навуковыя даследаванні і практыка пацвярджаюць, што менавіта наглядныя мадэлі з'яўляюцца той формай вылучэння і абазначэння адносін, якая даступная дзецям дашкольнага ўзросту.

 Увядзенне наглядных мадэляў у адукацыйны працэс дазваляе больш мэтанакіравана развіваць імпрасіўную мову дзяцей, узбагачаць іх актыўны лексікон, замацоўваць навыкі словаўтварэння, фарміраваць і ўдасканальваць уменне выкарыстоўваць у мове розныя канструкцыі прапаноў, апісваць прадметы, складаць апавяданні. Пры гэтым выкарыстоўваюцца наглядныя мадэлі – стылізаваныя выявы рэальных прадметаў, сімвалы для абазначэння некаторых часцін мовы, схемы для абазначэння асноўных прыкмет асобных відаў апісаных прадметаў, а таксама выкананых дзеянняў па адносінах да іх з мэтай абследавання, стылізаваныя абазначэнні «ключавых слоў» асноўных частак апісальнага аповеду і да т.п. – даюць магчымасць аптымізаваць працэс пераходу ад наглядна-дзейснага мыслення да вобразнага, фарміраваць славесна-лагічнае мысленне. З дапамогай схем і мадэляў дашкольнікі вучацца пераадольваць розныя цяжкасці, перажываныя пры гэтым станоўчыя эмоцыі – здзіўленне, радасць поспеху – надаюць ім упэўненасць у сваіх сілах.

 Метад мадэлявання эфектыўны яшчэ і таму, што дазваляе педагогу ўтрымліваць пазнавальную цікавасць дашкольнікаў на працягу ўсяго занятка. Менавіта пазнавальная цікавасць дзяцей спрыяе актыўнай разумовай дзейнасці, працяглай і ўстойлівай засяроджанасці ўвагі.

 А як сцвярджаюць псіхолагі, дзіця вучыцца думаць, вучачыся казаць, але ён таксама і ўдасканальвае сваю мову, вучачыся думаць.

 Такім чынам, актуальнасць выкарыстання метада нагляднага мадэлявання ў працы з дашкольнікамі складаецца ў тым, што:

 • Па-першае, дзіця-дашкольнік вельмі пластычны і лёгка навучаемы, але для дзяцей характэрная хуткая стамляльнасць і страта цікавасці да заняткаў. Выкарыстанне нагляднага мадэлявання выклікае цікавасць і дапамагае вырашыць гэтую праблему;
 • Па-другое, выкарыстанне сімвалічнай аналогіі палягчае і паскарае працэс запамінання і засваення матэрыялу, фармуе прыёмы працы з памяццю. Бо адно з правілаў умацавання памяці абвяшчае: "Калі вучыш – запісвай, малюй схемы, дыяграмы, чарці графікі";
 • Па-трэцяе, ужываючы графічную аналогію, мы вучым дзяцей бачыць галоўнае, сістэматызаваць атрыманыя веды.

 Сутнасць метаду мадэлявання.

  У ходзе выкарыстання метаду нагляднага мадэлявання дзеці знаёмяцца з графічным спосабам прадастаўлення інфармацыі – мадэллю. Далей наглядная мадэль выказвання выступае ў ролі плана, які забяспечвае складнасць і паслядоўнасць апавяданняў дзіцяці.

 У якасці ўмоўных намеснікаў (элементаў мадэлі) могуць выступаць сімвалы разнастайнага характару:

Прадметныя:

 • геаметрычныя фігуры;
 • сімвалічныя выявы прадметаў;
 • апорныя карцінкі.

Прадметна-схематычныя:

 • планы і ўмоўныя абазначэнні, якія выкарыстоўваюцца ў іх;
 • блок- рамка.

Патрабаванні да мадэлі:

- Выразна адлюстроўваць асноўныя ўласцівасці і адносіны, якія з'яўляюцца аб'ектам пазнання;

- Быць простымі для ўспрымання і даступнымі для стварэння дзеянняў з імі;

- Ярка і выразна перадаваць з яе дапамогай тыя ўласцівасці і адносіны, якія павінны быць засвоены.

Мадэль як выгляд нагляднасці можа быць выкарыстана ва ўсіх узроставых групах

Этапы працы з мадэллю:

 1. Выкарыстанне гатовага сімвала ці мадэлі.
 2. Складанне мадэлі педагога сумесна з дзецьмі.
 3. Самастойнае складанне мадэляў.

У працэсе навучання нармальнай мовы мадэляванне служыць сродкам планавання выказвання і можа быць выкарыстана ў працы над усімі відамі звязнага маналагічнага выказвання:

- пераказ;

- складанне апавяданняў па карціне;

- апісальны апавяданне;

- творчы аповяд.

Заканамернасці фарміравання мадэлявання ў дашкольнікаў:

- Мадэляванне выконваецца на знаёмым дзецям матэрыяле, з апорай на веды, атрыманыя на занятках або ў штодзённым жыцці.

- Ці мэтазгодна пачынаць з мадэлявання адзінкавых канкрэтных сітуацый, а пазней – з пабудовы мадэляў, якія маюць абагульнены характар.

- Трэба пачынаць з іканічных мадэляў, т. е. якія захоўваюць вядомае падабенства з мадэляваных аб'ектаў, паступова пераходзячы да ўмоўна-сімвалічных малюнкаў адносін.

- Пачынаць варта з мадэлявання прасторавых адносін, а затым пераходзіць да мадэлявання часовых, лагічных і г. д.

- Навучанне мадэляванню ажыццяўляецца лягчэй, калі пачынаецца з ужывання гатовых мадэляў, а затым іх пабудовы.

Прымяненне метаду нагляднага мадэлявання істотна палягчае працэс авалодання дзецьмі навыкаў нармальнай мовы, дазваляе паспяхова пераадольваць недахопы ў яе развіцці.

Так, паступова авалодваючы ўсімі відамі звязнага выказвання з дапамогай мадэлявання, дзеці вучацца планаваць і развіваць сваю мову.

Крыніца Інтэрнэт-сайт http://ped-kopilka.ru

15.03.2022 11:49 - 15.03.2022 12:00

свернуть

Далучаем дзяцей да беларускай культуры

 

   Кожны чалавек  ужо з маленства павінен ганарыцца сваёй нацыянальнай прынадлежнасцю, любіць сваю Радзіму. Перыяд дашкольнага дзяцінства па псіхалагічных асаблівасцях найбольш спрыяльны для фарміравання асноў нацыянальнай самасвядомасці, таму што менавіта дзецям дашкольнага  ўзросту ўласцівы эмацыянальная дабразычлівасць, цікавасць да навакольнага асяроддзя, бязмерная даверлівасць да дарослых, імкненне паўтараць іх дзеянні.

 Маўленчае развіццё дзяцей ва ўстанове дашкольнай адукацыі  адбываецца ў сітуацыі блізкароднаснага руска-беларускага білінгвізму. Першай мовай, якой авалодваюць дзеці дашкольнага ўзросту аграгарадка, выступае руская. Пры гэтым далучэннне дзяцей да беларускай мовы адбываецца таксама даволі рана. Дзеці чуюць яе па радыё, тэлебачанні, у дзіцячым садзе. У выхаванцаў ствараюцца «жыццёвыя» ўяўленні пра рускую і беларускую мовы, назіраецца паступовае свядомае адрозненне гэтых моў.

 Білінгвальная адукацыя забяспечвае паўнавартаснае развіццё асобы дзіцяці сродкамі дзвюх моў і прадстаўленых імі культур. Дзіця мае магчымасць інтэграцыі ў дзве моўныя культуры, што спрыяе як яго разумоваму, так і псіхічнаму развіццю, пашырае і ўзбагачае мысленне і кругагляд выхаванца. Авалодванне беларускай мовай спрыяе фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці дзіцяці. Што да засваення рускай мовы, то рускамоўныя зносіны пашыраюць камунікатыўнае асяроддзе выхаванцаў, садзейнічаюць іх далучэнню да сусветнай культуры. Адначасовае ж авалодванне дзецьмі дашкольнага ўзросту дзвюма мовамі (рускай і беларускай) пашырае іх светапогляд, спрыяе развіццю палікультурнай свядомасці і павялічвае патэнцыяльныя маўленчыя магчымасці.

  Аднак найвышэйшы ўзровень моўнай кампетэнтнасці дзяцей забяспечвае ўсё ж такі руская мова. Беларуская, якая з’яўляецца мовай нацыянальнай прыналежнасці, выступае, у асноўным, у якасці мовы нацыянальнай ідэнтыфікацыі.

  Улічваючы тое, што беларуская мова для беларускіх дзяцей з’яўляецца роднай у асноўным па крытэрыі ідэнтыфікацыі, Н.С. Старжынская сцвярджае, што яе неабходна пачынаць вывучаць як мага раней, з моманту наведвання дзіцем установы дашкольнай адукацыі, шляхам акультурацыі, г.зн. увядзення ў нацыянальна-культурны фон мовы. Што да спецыяльных заняткаў па навучанні беларускай мове ва ўстановах дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання, то яны  праводзяцца з дзецьмі, пачынаючы з сярэдняга дашкольнага ўзросту. Асноўнымі спецыяльнымі метадамі навучання дзяцей беларускай мове выступаюць: прамы, супастаўляльны і камбінаваны метады.

    Навучанне выхаванцаў беларускай мове на аснове прамога метаду арганізуецца шляхам «пагружэння» ў моўнае асяроддзе. Натуральна, што яно адбываецца без апоры на рускую мову. Дадзены метад атрымаў назву метаду імерсіі (татальнай або поўнай). Аднак у практыцы работы ўстаноў дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання найбольш спрыяльным з’яўляецца метад мяккай імерсіі, які прадугледжвае паступовае ўвядзенне беларускай мовы ў працэс навучання. Таксама шырока выкарыстоўваецца ў практыцы білінгвальнага навучання частковая імерсія, якая прадугледжвае арганізацыю працэсу навучання сродкамі дзвюх моў.

     Супастаўляльны метад навучання дзяцей беларускай мове прадугледжвае апору на рускую. Засваенне беларускай мовы адбываецца на аснове аналізу, супастаўлення і абагульнення дзвюх моўных сістэм. Пры гэтым навучанне дзяцей беларускай мове пры дапамозе супастаўляльнага метаду заснавана на мадэлі пераносу моўных навыкаў з рускай мовы на беларускую. Пры камбінаваным - выкарыстоўваюцца прыёмы першых двух метадаў.

     На больш позніх этапах навучання мовам ужываецца парытэтная мадэль навучання (раўнапраўе ў выкарыстанні рускай і беларускай моў). Адносна парытэтнай мадэлі варта адзначыць, што раўнапраўе ў выкарыстанні рускай і беларускай моў тычыцца, перш за ўсё, арганізацыі ўсяго адукацыйнага працэсу ва ўстанове дашкольнай адукацыі. З мэтай паспяховага фарміравання двухмоўя ствараецца ва ўстановах дашкольнай адукацыі спецыяльнае камунікатыўнае асяроддзе, якое прадугледжвае прысутнасць дзвюх моў ва ўсіх відах дзіцячай дзейнасці і арганізацыю спецыяльных заняткаў па развіцці маўлення дзяцей на дзвюх мовах.

     Н.С. Старжынская адзначае, што ў гэтым выпадку найбольш аптымальным шляхам развіцця ў дзяцей дашкольнага ўзросту беларускага маўлення з’яўляецца той, які спалучае з аднаго боку развіццё «пачуцця беларускай мовы» ў выніку паступовага «пагружэння» ў адпаведнае камунікатыўнае асяроддзе, а з другога — спецыяльна арганізаванае навучанне, арыентаванае на фарміраванне ў выхаванцаў элементарных моўных абагульненняў.

     Паспяховаму авалодванню маўленчымі навыкамі дзяцей на беларускай мове  спрыяе  арганізацыя спецыяльных заняткаў на беларускай мове адзін раз на тыдзень працягласцю 20 хвілін у першай палове дня ў сярэдняй і старшай групах; правядзенне сітуацый зносін на беларускай мове па падгрупах у другой палове дня працягласцю 20 хвілін у тых жа групах; дачыненне да беларускай мовы ў пасіўнай форме з дзецьмі ад 3-х да 4-х гадоў у час слухання беларускіх песень, твораў мастацкай літаратуры, фальклору, прагляду мультфільмаў; прысутнасць дзяцей малодшага і сярэдняга дашкольнага ўзросту на святах, канцэртах, спектаклях, якія праводзяцца дзецьмі старэйшага дашкольнага ўзросту на беларускай мове; увядзенне ў нерэгламентаваную дзейнасць беларускіх гульняў, праслухоўванне запісаў казак, вершаў на беларускай мове; арганізацыя экскурсій у краязнаўчы музей з мэтай знаёмства з культурай, гісторыяй краіны; наладжванне дзейсна-арыентаваных зносін: інсцэніроўкі, ролевыя гульні, гульні-драматызацыі на беларускай мове; арганізацыя адукацыйных сітуацый у розных відах дзейнасці на беларускай мове.

     Мы ўпэўнены, што калі педагогі з’яўляюцца носьбітамі мовы, гэта гарантыя таго, што дзіця паспяхова авалодае камунікатыўнымі навыкамі на беларускай мове. 

Крыніца: Сайт https://zhuhovichisad.schools.by/pages/kansultatsyja-dlja-pedagoga-dashkolnaj-adukatsy

15.03.2022 11:37 - 15.03.2022 11:44

свернуть

Беларускі фальклор для дзяцей

Беларускі фальклор для дзяцей

 

http://kazki.unicef.by/

Беларускія народныя казкі ў жыцці дзіцяці

Дашкольнае дзяцінства – залатая пара ў жыцці кожнага чалавека і, разам з тым, вялікі і адказны перыяд псіхічнага і інтэлектуальнага  развіцця асобы. Менавіта ў гэтым узросце найбольш інтэнсіўна развіваюцца ўсе псіхічныя функцыі, фарміруецца здольнасць да складаных відаў дзейнасці, закладваецца агульны фундамент пазнавальных здольнасцей.

Гэта самы спрыяльны час для выяўлення і развіцця патэнцыяльных задаткаў у дзіцяці, закладзеных прыродай.

Калі мы разумеем, што з’яўляецца асабліва важным для фарміравання здольнасцей дзіцяці, яго пачуццяў, умення думаць, то здолеем дапамагчы яму ўвайсці ў свет творчасці, фантазіі, уяўленняў, даць магчымасць для найбольш поўнага развіцця дзіцяці.

Адным з важных шляхоў творчага пазнання рэчаіснасці з’яўляецца казка. Народныя казкі – найбагацейшы скарб, у іх увасоблены мудрасць, мастацкі талент народа, глыбокі роздум чалавека над жыццём, яго вопыт, назіранні за навакольнымі з’явамі. Казка  ўзнаўляе даўно забыты  час і падзеі, страчаныя ў памяці народа, своеасаблівы каларыт часу і жыцця. Менавіта праз казку дзеці дакранаюцца да жыцця, культуры, быту нашых продкаў.

Казка дае маленькаму чалавеку ўрокі патрыятызму і маралі. Усім сваім паэтычным ладам яна вучыць разумець народнае ўяўленне пра добрае і злое, высокае і нізкае, сумленнае і агіднае, гуманнае і жорсткае.  Яна садзейнічае развіццю эстэтычных пачуццяў, без якіх немагчыма высакароднасць душы, суперажыванне, сардэчная чуласць да чалавечага гора, пакут. Яна ўмацоўвае ў дзяцей жыццялюбства, аптымізм, вучыць іх маралі, развівае ўяўленне, будзіць творчыя здольнасці. Дзякуючы казцы дзеці пазнаюць свет не толькі розумам, але і сэрцам.

Патрабуецца інтэнсіўная душэўная праца дзіцяці, каб здолець пайсці за ўяўленнямі казачніка, развіваючы і фарміруючы свет уласных уяўленняў, пашыраючы свае веды аб навакольным асяроддзі. І калі мы расказваем дзецям казкі, важна  не проста вучыць іх сачыць за ланцужком падзей, за сюжэтам, але і ствараць умовы для развіцця такіх пазнавальных працэсаў, як успрыманне, памяць, мысленне, мова, уяўленне. Менавіта эмацыянальнасць і здольнасць да пераймання, атаясамліванне сябе з казачнымі героямі робяць дзяцей даверлівымі, “даступнымі” для педагагічнага ўзаемадзеяння.

Крынiца: 

http://www.ds15-smorgon.grodno.unibel.by/main.aspx

15.12.2021 13:10 - 15.12.2021 13:29

свернуть

Размаўляем на беларускай мове

Паважаныя бацькі!

У нашым дзіцячым садку

мы размаўляем на БЕЛАРУСКАЙ мове.

Размаўляйце, калі ласка, і вы з намі

па - беларуску.

Вывучаем родную мову.

ВЕЛЬМІ ВАЖНА навучыць сённяшніх дзяцей з павагай ставіцца да беларускай мовы, а таксама бегла на ёй размаўляць. Яны мала чуюць родную мову ў шырокім ужытку, а таму маюць бедны слоўнікавы запас, іх маўленне знаходзіцца пад уплывам рускай мовы. Наша ўстанова  з’яўляецца беларускамоўнай, і мы шмат увагi ўдзяляем развiццю менавіта беларускага маўлення дзяцей. Увесці рускамоўных дзяцей у атмасферу жывога беларускага слова, далучыць іх да багацця роднай мовы, адчуць яе прыгажосць, мелодыку, своеасаблівасць нам дазваляюць фальклорныя і лепшыя класічныя творы для маленькіх дзяцей: калыханкі, забаўлянкі, песенькі, казкі, вершы і інш. Гэта робіцца з мэтай развіцця першапачатковых навыкаў разумення мовы, умення паўтараць за выхавальнікам і па меры магчымасці самастойна ўзнаўляць узоры беларускага маўлення (асобныя словы, кароткія забаўлянкі, песенькі, лічылкі і г.д.), што служыць фарміраванню ў іх пачуццёвай асновы руска-беларускага двухмоўя.

Фарміраванне гутарковага беларускага маўлення з дзецьмi мы вядзём па наступных напрамках: развіццё маўлення ў працэсе штодзённых узаемаадносінаў выхавальніка з дзецьмі ў розных відах дзейнасці;  заняткi па развіццi беларускага маўлення;  самастойная маўленчая дзейнасць дзяцей. Так, пры навучаннi дашкольнікаў малодшага ўзросту выхавальнiкi асаблiвую ўвагу ўдзяляюць рэпрадуктыўнаму беларускаму маўленню (завучванне і ўзнаўленне кароткіх паэтычных твораў), з дзецьмі сярэдняга ўзросту ажыццяўляюць навучанне прадуктыўнаму маўленню, г.зн. уменню будаваць самастойныя па змесце і форме выказванні на беларускай мове (расказванне па карціне, пра цацку або прадмет, з асабістага вопыту). У адпаведнасці з вучэбнай праграмай з дзецьмi сярэдняга i старэйшага ўзросту адзін раз на тыдні праводзім заняткі па развіцці беларускага маўлення, на якіх выхавальнікі актыўна выкарыстоўваюць дыдактычныя і народныя гульні, малыя формы фальклору, народныя казкі, апавяданні, вершы, загадкі і паданні, інсцэніруюць казкі, вершы і г.д.   

 Пачынаем размаўляць па-беларуску! 

 Ветлівасць

Ветлівымі словамі дарослыя і дзеці карыстаюцца амаль штодня. Давайце праверым свае веды і пакажам прыклад ветлівых паводзін дзецям: Дзякуем Сардэчна дзякую! Я ўдзячны (удзячна) Вам! Дзякуй за дапамогу! Дзякуй за ўсё!

Просім прабачэння

Прабачце, калі ласка! Я прашу прабачэння! Вельмі шкадую, што нарабіў Вам клопату. Не сярдуйце, так атрымалася. Даруйце, мне вельмі непрыемна.

Радуемся

Вельмі добра! Цудоўна! Выдатна! Вось здорава! Якое шчасце! Вось гэта навіна! Мне вельмі прыемна! Я задаволены (задаволена)! Вы мяне ўзрадавалі! Мне гэта даспадобы! Гэта самая шчаслівая хвіліна ў маім жыцці! Я вельмі рады (рада)!

Жадаем

Жадаю шчасця! Каб Вы здаровы былі і радаваліся! Хай Вас Бог беражэ! Хай Вам шчасціць! Хай будуць здаровы Вашы родныя! Расці дужы (дужая) ды вялікі (вялікая)! Хай здзейсняцца ўсе спадзяванні! Бывайце здаровы, жывіце багата! Добрай дарогі! Хай усё будзе добра! Хай Вам лёс не здрадзіць!

Імёны для бацькоў імя сына ці дачкі — самае пяшчотнае і мілагучнае. Кожнае дзіця любіць, каб да яго звярталіся неяк асабліва. Камусьці падабаюцца памяншальныя ласкавыя формы імя, камусьці — толькі поўныя. Дзецям будзе цікава на некалькі хвілін акунуцца ў мінулае нашай краіны і даведацца, якія імёны існавалі раней на Беларусі.   

15.12.2021 12:53 - 16.12.2021 10:55

свернуть